ศาลแขวงดอนเมือง
Don Mueang Kwaeng Court
News

 

ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

ลำดับ ชื่อห้อง Google meet link รหัสห้อง
1 ห้องพิจารณาที่ 1 https://meet.google.com/haz-iyjv-ohu haziyjvohu
2 ห้องพิจารณาที่ 2 https://meet.google.com/jhc-fmst-hjj jhcfmsthjj
3 ห้องพิจารณาที่ 3 https://meet.google.com/uzf-vmaq-zkx uzfvmaqzkx
4 ห้องพิจารณาที่ 4 https://meet.google.com/bpr-zidz-ymj bprzidzymj
5 ห้องพิจารณาที่ 5 https://meet.google.com/hij-mnqz-rhb hijmnqzrhb
6 ห้องพิจารณาที่ 6 https://meet.google.com/pub-tmej-gxk pubtmejgxk
7 ห้องพิจารณาที่ 7 https://meet.google.com/whi-cude-jru whicudejru
8 ห้องไกล่เกลี่ย 1 https://meet.google.com/rxq-spdf-xfu rxqspdfxfu
9 ห้องไกล่เกลี่ย 2 https://meet.google.com/htd-dwdh-qnp htddwdhqnp
10 ห้องเวรชี้ https://meet.google.com/dqu-zryf-bne dquzryfbne

 

  1. ข้อกำหนดศาลแขวงดอนเมืองว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
  2. ประกาศ ศาลแขวงดอนเมือง เรื่อง การบริหารจัดการคดี เดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
  3. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงานในการเข้าร่วมพิจารณาคดีโดยวิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   
   

   

 

  

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image